Obec Dolní Stakory

se sídlem: Obecní úřad Dolní Stakory, Dolní Stakory č.p. 48, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 338 681, e-mail: dolnistakory@volny.cz

 

Povinně zveřejňované informace o obci podle ust. § 5 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Název

Obec Dolní Stakory

2. Důvod a způsob založení

Obec  Dolní Stakory je základním územním samosprávným celkem, který v současném pojetí a právním postavení vznikl podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy a v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů, které byly publikovány ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti. Nadřízeným orgánem obce ve věcech přenesené působnosti je Krajský úřad Středočeského kraje.

Území obce Dolní Stakory spadá v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškami Ministerstva vnitra č. 345/2020 Sb. a č. 346/2020 Sb. do správního obvodu města Mladá Boleslav, jako obce s pověřeným obecním úřadem, a města Mladá Boleslav., jako obce s rozšířenou působností.

Území obce Dolní Stakory spadá do správního obvodu obce Mladá Boleslav, jako matričního úřadu, a obce Mladá Boleslav, jako stavebního úřadu.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční výbor, kontrolní výbor a výbor sociální výbor, výbor pro kulturu, stavební výbor, hasičský a krizový výbor. Obec je navenek zastupována starostou obce, který v souladu s ust. § 99 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Obecní úřad je tvořen starostou obce, místostarostou a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu. Starosta obce stojí v čele obecního úřadu a je nadřízen všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu. Starostu obce v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Jako své iniciativní a poradní orgány může starosta obce zřídit komise.

 Zastupitelstvo obce:

starosta obce:  Jaroslav Kopal

místostarosta:  Jaroslav Jonáš.

další členové:  Michal Ondráček

                      Milan Zahrádka

                      Josef Spěšný

                      Luboš Trávnický

                      Martin Vacek

                      Petr Matějů

                      Lukáš Kopal

Kontrolní výbor zastupitelstva obce:

předseda:            Luboš Trávnický

další členové:       Jaroslav Drapák

                           Milan Zahrádka

Finanční výbor zastupitelstva obce:

předseda:            Martin Vacek

další členové:       Lukáš Kopal

                           Petr Matějů

 Socální výbor výbor zastupitelstva obce:

předseda:            Milan Zahrádka

další členové:       Jasněna Šaňková

                          Vlasta Drapáková

 Obec je zřizovatelem:

-          Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce  Dolní Stakory

-          příspěvkových organizací: MŠ Dolní Stakory

Organizační struktura obecního úřadu:

starosta obce Jaroslav Kopal

místostarosta Jaroslav Jonáš

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec  Dolní Stakory

Dolní Stakory 48

293 01 Mladá Boleslav

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dolní Stakory 48

293 01 Mladá Boleslav

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny obecního úřadu:

pondělí    zavřeno

úterý        9,00 – 12,00, 18,00 – 19,30 hod                                                                                                                                                                                  středa       zavřeno

čtvrtek     13,00 – 16,00 hod

pátek        zavřeno           

4.4 Telefonní čísla

326 338 681, 607 642 918

4.5 Adresa internetových stránek

Dolni.stakory@volny.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Dolní Stakory

Obecní úřad Dolní Stakory 48

293 01 Mladá Boleslav.

4.7 Elektronická adresa podatelny

dolni.stakory@volny.cz

4.8 Datová schránka

f9carti

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní účet č.30521181, vedený u Komerční banka, a.s., pob. Mladá Boleslav

Platby lze provádět rovněž v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Dolní Stakory  (v úředních hodinách).

6. IČO

00509337

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec  není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce www.dolnistakory.cz

Strategický plán rozvoje obce www.dolnistakory.cz

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce el. úřední deska obce

Střednědobý výhled rozpočtu obce el. úřední deska obce

9. Žádosti o informace

Podávání žádostí o poskytnutí informací obci Dolní Stakory. a jejím orgánům a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají následujícími způsoby:

  • ústně           - osobně v kanceláři obecního úřadu

- telefonicky na tel. čísle: 326 338 681, 607 642 918.

  • písemně v listinné podobě     - osobně v kanceláři obecního úřadu

- poštou na poštovní adresu:

Obec : Dolní Stakory

Obecní úřad : Dolní Stakory

Dolní Stakory 48

293 01 Mladá Boleslav

  • písemně v digitální podobě elektronickým podáním

- do datové schránky obce ID: f9carti.

- na elektronickou adresu podatelny: dolni.stakory@volny.cz

Ústně podané žádosti se vyřizují pokud možno okamžitě, ústním sdělením informace. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost písemně.

Ze žádosti podané písemně musí být zřejmé, že je určena obci nebo jejímu orgánu a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů. Fyzická osoba musí v žádosti uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště, a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba musí v žádosti uvést svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, není žádostí ve smyslu uvedeného zákona.

Pokud žádost neobsahuje zákonem předepsané údaje o žadateli, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, či je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt (obec nebo její orgán) žadatele ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil či upřesnil. Pokud tak žadatel neučiní do třiceti dnů, žádost se bez dalšího odloží.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obce nebo jejích orgánů, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Písemně podané žádosti (úplné, srozumitelné, podané řádně se všemi náležitostmi) se vyřizují buď poskytnutím požadovaných informací do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě její části, do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) o poskytnutí informace, se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu (obce nebo jejího orgánu). Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) je doručeno dnem převzetí jeho stejnopisu, nejpozději však desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.

Proti postupu při vyřizování žádosti o informace může žadatel o informace podat stížnost v případě, že nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci, nebo mu nebyla po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace požadovaná informace poskytnuta ani mu nebyla předložena konečná licenční nabídka ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace. Stížnost se podává u povinného subjektu (obce nebo jejího orgánu), lze ji podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, je nutno o ní sepsat písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu (obce nebo jejího orgánu), a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci, nebo odložení žádosti o informace pro nepříslušnost, nebo sdělení výše úhrady za poskytnutí informací, nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejňovány na základě ust. § 5 odst. 3) citovaného zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obec a její orgány nepožadují v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, úhradu nákladů za poskytování informací.

10. Příjem podání a podnětů

Každá fyzická i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby:

  • ústně           - osobně v kanceláři obecního úřadu

- telefonicky na tel. čísle: 326 338 681, 607 642 918                                                                                                                         písemně v listinné podobě             - osobně v kanceláři obecního úřadu

- poštou na poštovní adresu:

Obec Dolní Stakory

Obecní úřad Dolní Stakory

Dolní Stakory 48

293 01 Mladá Boleslav.

  • písemně v digitální podobě elektronickým podáním

- do datové schránky obce ID: f9carti.

- na elektronickou adresu podatelny: dolni.stakoryvvolny.cz.

Obdobně lze obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Na podání učiněné ústně, telefonicky nebo elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu poskytnou orgány obce v jednoduchých záležitostech ústní, telefonickou nebo elektronickou informaci; takto učiněná podání však nemohu být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k obci a jejím orgánům (uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě):

-          ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

-          usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

-          zákon č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

-          zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

-          vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

-          vyhláška Ministerstva vnitra č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

-          zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

-          vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

-          zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

-          zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

-          zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

-          zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

-          zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

-          nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

-          zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

-          zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

-          zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

-          zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

-          zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

-          zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

-          zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

-          zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

-          zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

-          zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

-          zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

-          zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

-          zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

-          zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

-          zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

-          zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

-          zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

-          zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

-          zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

-          zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

-          zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

-          zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

-          zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

-          zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

-          zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

-          zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

-          zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

-          zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

11.2 Vydané právní předpisy

Obec vydává obecně závazné vyhlášky obce a nařízení obce. www.dolnistakory.cz, el. úřední deska obce Dolní Stakory

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec a její orgány nepožadují v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, úhradu nákladů za poskytování informací; informace poskytují zdarma jako službu občanům.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán nevydal žádné rozhodnutí o výši úhrad za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

NEJSOU

13.2 Výhradní licence

Obec ani její orgány neposkytly žádné výhradní licence podle ust. § 14a odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Výroční zpráva za rok 2020   www.dolnistakory.cz

Výroční zpráva za rok 2019  www.dolnistakory.cz

Výroční zpráva za rok 2018  www.dolnistakory.cz

Výroční zpráva za rok 2017  www.dolnistakory.cz

Výroční zpráva za rok 2016  www.dolnistakory.cz

Výroční zpráva za rok 2015 www.dolnistakory.cz

.............

15. Informace poskytnuté na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím

NEJSOU

Jaroslav Kopal

starosta obce

V Dolních Stakorách dne 02. 03. 2021       

 

 

                                                                                                                                                                          

 

Geoportál GEPRO

Policie na Mladoboleslavsku

Pohled z dronu